Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Търгове

   

О Б Я В А

 

„Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК и Заповед на Изпълнителния директор № РД-11-250/28.08.2017 г. открива процедури за отдаване под наем чрез търг за срок 3 /три/ години на активи стопанисвани от:

                                                 Клон „Хасково“:

         1. Изравнител Басамака  площ 123.428 дка, имот 000953 в землището на гр. Любимец.

Начална цена: 1 180 /хиляда сто и осемдесет/ лева годишно без ДДС.

2. Гаражна клетка 20 кв.м. в Сграда с идентификатор 40909.111.13.1 в имот 40909.111.13 в гр. Кърджали.

Начална цена: 39 /тридесет и девет/лева месечно без ДДС.

3. Гаражна клетка 20 кв.м. в Сграда с идентификатор 40909.111.13.2 в имот в гр. Кърджали и площ за паркиране – площадка 50 кв.м.

Начална наемна цена: 80 /осемдесет/ лева месечно без ДДС.

                                                 Клон София:

4. Помещение № 14 /електро-отдел/ площ 34.86 кв.м. и Помещение № 25 /шлосерно/  площ 53.19 кв.м., в Промишлена сграда /РМЦ/ идентификатор  07106.1433.68.3, изградена в ПИ с идентификатор № 07106.1433.68, гр.София, кв.Гара Искър, ул.5006 № 4.

Начална наемна цена: 1 400 /хиляда и четиристотин/ лева месечно без ДДС.

 

Търговете ще се проведат в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1 /при закрито заседание/ от Комисия назначена от Изпълнителния директор на Дружеството на 14.09.2017г. от 11.00 ч. за обектите в клон Хасково и на 15.09.2017 г. за обекта в клон София.

Повторна дата и час 18.09.2017 г. 11:00 ч. по горните условия.

Размер на депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация 100 /сто/ лева без ДДС за обекта по т.1, по 50 /петдесет/ лева без ДДС за обектите по т.2 и 3 и 300/триста/ лева без ДДС за обекта по т.4, сума която не се възстановява в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 или в касата на клона до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната документация.

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0887 400 590.

 

О Б Я В А

„Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК и Заповеди на Изпълнителния директор № РД-11-197, 198 и 199/29.06.2017 г. открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок 3 /три/ години на активи, стопанисвани от клоновете:

 „Тополница“  Пазарджик:

  1. Апартамент 2 ЗП 71.25 кв.м. в бл.39 УПИ ХV-107 кв. 15 с.Мухово община Ихтиман.

Начална цена: 40 /четиридесет/ лева месечно без ДДС.

2. Помещение № 3 площ 36.75 кв.м. в Административна сграда с. Черногорово, община Пазарджик УПИ VII кв.44.

Начална цена: 70 /седемдесет/ лева месечно без ДДС.

3. Изравнител Р-2 Паша арк имотплощ 42.361 дка  землището  с. Цалапица, община Родопи.

Начална цена: 1 400 /хиляда и четиристотин/ лева годишно без ДДС.

 „Марица“  Пловдив:

4. Имот 012194 идентификатор 59032.12.площ 1 617 кв.м. и Кантон  ЗП 25 км.м. в землището на с.Първенец, община Родопи.

Начална цена: 85 /осемдесет и пет/ лева месечно без ДДС.

 „Среден Дунав”  Плевен:

5. Язовир Мъртва долина-2 104.513 дка ПИ 56722.480.603 в землището на гр. Плевен

Начална цена: 3 540 /три хиляди петстотин и четиридесет/ лева год. без ДДС.

Търговете ще се проведат в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1 /при закрито заседание 11:00 ч./ от Комисия назначена от Изпълнителния директор на:

17.07.2017 г. – за т. 4

19.07.2017 г.– за т. 5

21.07.2017 г. - останалите обекти.

Повторна дата и час: 25, 26 и 28 юли 2017 г. 11:00 ч. по горните условия.

Размер депозит участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация по 50 /петдесет/ лева за обектите по т.1, т.2 и т.4, 200 /двеста/ лева за обекта по т.3 и 300 /триста/лева за обекта по т.5 -   сума без ДДС, която не се възстановява в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет.3 до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната  документация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0887 400 590.

О Б Я В А

„Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК и Заповеди на Изпълнителния директор №  РД-11-165,166,167 и 168 /06.06.2017 г. открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок  3 /три/ години на активи, стопанисвани от:

Клон „Марица“ Пловдив:

1. Язовир „Дондуково“ имот 049021 площ 294.514 дка в землището на с. Свежен, община Брезово.

Начална цена: 3 150 /три хиляди сто и петдесет/ лева годишно без ДДС.

2. Язовир „Черноземен“ имот 000238 площ 817.134 дка в землището на с.Черноземен, община Калояново.

Начална цена: 12 279 /дванадесет хиляди двеста седемдесет и девет/ лева годишно без ДДС.

Клон „Горна Тунджа“ Стара Загора:

            3. Част /128.39 кв.м.с идентификатор 68850.505.263.1.9/ от Банков офис на партерния етаж в Сграда в гр.Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев“ 2 Начална цена: 2 506.17 /две хиляди петстотин и шест/ лева и 17 ст. месечно без ДДС.

Клон „Мизия“ Враца:

4. Плаваща помпена станция „Аспарухов вал-1” в землището на гр. Козлодуй в ПИ с идентификатор 37798.644.13 площ 2451 кв.м.

Начална цена: 686 /шестстотин осемдесет и шест/ лева месечно без ДДС.

Клон Хасково:

5. Язовир „Криво поле“ площ 490.850 дка, имот 000470 в землището на с.Криво поле, община Хасково.

Начална наемна цена: 4 311 /четири хиляди триста и единадесет/ лева годишно без ДДС.

Търговете ще се проведат на: За обектите по т.1 и 2 на 22.06.2017 г. , за обектите по т.т: 3 и 4 на 23.06.2017 г. и за обекта по т. 5 на 26.06.2017 г. от 11.00 ч. в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1, при закрито заседание от Комисия назначена от Изпълнителния директор на Дружеството.

Повторна дата и час за обектите от т. 1 до т. 4 на 28.06.2017 г. и за обекта по т. 5 на 29.06.2017г. от 11:00 ч. по горните условия

Размер на депозит за участие 10 % от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация: по 300 /триста/ лева за всеки обект сума без ДДС, която не се възстановява -  в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 или касата на клона до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга,

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната  документация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0887 400 590.

О Б Я В А

 

„Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК и Заповед на Изпълнителния директор № РД-11-154/26.05.2017 г. открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок 3 /три/ години на активи, стопанисвани от:

            Клон Тополница, гр. Пазарджик:

  1. Изравнител „Ветрен“ имот  000651 с площ 5.104 дка  в землището на с. Ветрен, община Септември.

Начална цена: 600 /шестстотин/ лева годишно без ДДС.

Клон Видин:

2. Помещения обща площ 45 кв.м. на приземния етаж  в Административната сграда ХТР Рабиша гр. Грамада, ул.Мико Нинов № 13.

Начална цена: 87 /осемдесет и седем/ лева месечно без ДДС.

Търговете ще се проведат в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1 /при закрито заседание/ от Комисия назначена от Изпълнителния директор на Дружеството на 15.06.2017г. от 11.00 ч.

Повторна дата и час 20.06.2017 г. 11:00 ч. по горните условия.

Размер на депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация: по 100 /сто/лева за обект, сума без ДДС която не се възстановява в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната  документация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0887 400 590.

О Б Я В А

„Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК и Заповед на Изпълнителния директор № РД-11-143/19.05.2017 г. открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок 3 /три/ години на активи, стопанисвани от клон ХАСКОВО:

1. Язовир „Троян“ площ 822.5 дка в землищата на с.Троян имот 000156, с.Дряново имот 000263 и с.Тянево имот №000401. Начална цена 4 100 /четири хиляди и сто/ лева годишно без ДДС.

            2.Язовир „Ястреб 1“ площ 113.440 дка имот 000059 в землището на с.Ястреб, община Кърджали. Начална цена   1 050 /хиляда и петдесет/ лева годишно без ДДС.

Търговете ще се проведат в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1 /при закрито заседание/ от Комисия назначена от Изпълнителния директор на Дружеството на 09.06.2017г. от 11.00 ч.

Повторна дата и час 19.06.2017 г. 11:00 ч. по горните условия.

Размер на депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация: 300/триста/лева за обекта по т.1 и 200/двеста/ лева за обекта по т. 2  сума без ДДС, която не се възстановява в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната  документация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0887 400 590.

   

О Б Я В А

„Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК и Заповед на Изпълнителния директор № РД-11-140/18.05.2017 г. открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок 3 /три/ години на активи, стопанисвани от клон „Черно море”:

 

            1. Помещение с площ 13.33 кв.м.на втория етаж в Административна сграда в с. Цонево, кв.38, община Дългопол, с начална цена 1 200 /хиляда и  двеста/ лева годишно без ДДС.

            2. Помещение с площ 12.04 кв.м. на покрива на Административна сграда в гр. Варна, бул. “Христо Ботев“№10, с начална цена 1 020 /хиляда двадесет / лева годишно без ДДС.

            3. Площ 72.21 кв.м. /върху калкан – рекламна/ и покривно пространство с площ 39.11 кв.м., находящи се в Административна сграда – град Варна, бул. “Христо Ботев“ № 10, с начална цена 2 940/две хиляди деветстотин и четиридесет/ лева годишно без ДДС.

 

Търговете ще се проведат в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1 /при закрито заседание/ от Комисия назначена от Изпълнителния директор на Дружеството на 07.06.2017г. от 11.00 ч.

Повторна дата и час 13.06.2017 г. 11:00 ч. по горните условия.

Размер на депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация по 200/двеста/ лева за обектите по т.1 и 2 и 300/триста/лева за обекта по т.3 сума без ДДС, която не се възстановява в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната  документация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0887 400 590.

О Б Я В А

 

„Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК и Заповеди на Изпълнителния директор №  РД-11-91/18.04 и 103/25.04.2017 г. открива процедури за отдаване под наем чрез търг за срок  3 /три/ години на активи стопанисвани от:

Клон София

 1. 1.Терен 177.060 дка ПИ 00028 до язовир „Бакър дере“  землището на с. Веринско община Ихтиман. Начална цена430 /три хиляди четиристотин и тридесет / лева годишно без ДДС.

Клон „Мизия“ град Враца

 1. 2.Павилион самостоятелна Сграда с площ 137.64 кв.м. до Административната сграда на клона в имот 48489.8.353 в землището на град Монтана, ул. Генерал Столетов 1. Начална цена 270 /двеста и седемдесет/ лева месечно без ДДС.

Търговете ще се проведат на 29.05.2017 г. от 11.00 ч. в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1, при закрито заседание от Комисия назначена от Изпълнителния директор на Дружеството.

Повторна дата и час на 02.06.2017 г. от 11:00 ч. по горните условия

Размер на депозит за участие 10 % от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация: 300 /триста/ лева за обектите по т.1 и 200 /двеста/ лева за обекта по т.2 - суми без ДДС, които не се възстановяват, платими  в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга,

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната  документация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0887 400 590.

   

О Б Я В А

„Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК и Заповед на Изпълнителния директор № РД-11-100/25.04.2017 г. открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок 3 /три/ години на активи, стопанисвани от клон „Среден Дунав”:

 

1. Авариен склад към яз. „Сопот“, с площ 72 кв.м. в землището на с. Лесидрен, община Угърчин, област Ловеч, с начална тръжна цена 80 /осемдесет/ лева месечно без ДДС.

2. Кантон - яз. Морун, с площ 82.76 кв.м. находящ се в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч, с начална тръжна цена 100 /сто/ лева месечно без ДДС.

 

Търговете ще се проведат в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1 /при закрито заседание/ от Комисия назначена от Изпълнителния директор на Дружеството на 12.05.2017г. от 11.00 ч.

Повторна дата и час 15.05.2017 г. 11:00 ч. по горните условия.

Размер на депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация по 50/петдесет/ лева за всеки обект сума без ДДС, която не се възстановява в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната  документация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0887 400 590.

О Б Я В А

„Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК и Заповед на Изпълнителния директор № РД-11-98/25.04.2017 г. открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок 3 /три/ години на актив, стопанисван от клон „Долен Дунав”:

 

„Магазин /търговска зала и склад с предверие и санитарен възел/ с площ 50.04 кв.м. и идентификатор 73626.506.173.2.2, с предназначение: за търговска дейност, находящ се в Административна сграда в гр. Търговище, ул. „Гладстон“ № 10, партерен етаж с начална тръжна цена - 500 /петстотин/ лева месечно без ДДС.

Търгът  ще се проведе на 11.05.2017 г. 11:00 ч. - в сградата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1, при закрито заседание от Комисия назначена от Изпълнителния директор.

Повторна дата и час 15.05.2017 г. 11:00 ч. по горните условия.

Размер на депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация – 300/триста/лева без ДДС сума без ДДС, която не се възстановява -  в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 и в клон Долен Дунав до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга,

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната  документация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0887 400 590.

   

О Б Я В А

„Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК и Заповед на Изпълнителния директор № РД-11-78/05.04.2017 г. открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок  3 /три/ години на активи, стопанисвани от:

 

Клон Долен Дунав

 1. 1. Офис 16.79 кв.м. идентификатор 73626.506.173.2.10 на ет.3 в Административна сграда гр.Търговище, ул. Гладстон 10, начална цена 90 /деветдесет/ лв. месечно без ДДС.
 2. 2.Самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 63427.8.684  град Русе, кв.“Тракцията“ – Източна промишлена зона, ул. Искър 41, бл. № 85, в т.ч.

2.1.                Апартамент 1 площ 69.37 кв.м. и Изба 8.68 кв.м. начална цена                  77 /седемдесет и седем/ лева месечно без ДДС.

2.2.                Апартамент 2 площ 37.57 кв.м. и Изба 5.28 кв.м. начална цена                            59 /петдесет и девет/ лева месечно без ДДС.

2.3.                Апартамент 4 площ 37.57 кв.м. и Изба 5.28 кв.м. начална цена                          59 /петдесет и девет/ лева месечно без ДДС.

2.4.                Апартамент 5 площ 37.57 кв.м. и Изба 5.28 кв.м. начална цена                        59 /петдесет и девет/ лева месечно без ДДС.

 1. 3.Обособена част /200 кв.м./ от ПИ идентификатор 63427.8.495 и Обособена част /14 кв.м./ от Сграда /в имота/ идентификатор 63427.8.495.2 в Парцел III-159 кв.Източна промишлена зона град Русе, бул.Тутракан 34, начална  цена 191 /сто деветдесет и един/ лева месечно без ДДС.
 2. 4.Обособена част /92 кв.м./ от Сграда идентификатор 63427.8.495.в ПИ идентификатор 63427.8.495 Парцел III-159 кв.Източна промишлена зона  град Русе, бул.Тутракан 34, начална цена 152 /сто петдесет и два/ лева месечно без ДДС.

Търговете ще се проведат на 11.05.2017 г. 11:00 ч.за обектите по т.1, 2.1 и 2.2  и

на 12.05.2017 г. за останалите обекти - в сградата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1, при закрито заседание от Комисия назначена от Изпълнителния директор.

Повторна дата и час 18.05.2017 г. 11:00 ч. по горните условия.

Размер на депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация – 50 /петдесет/ лева за обектите по т.т 1 и 2 и 100 /сто/лева без ДДС за обектите по т. 3 и 4  - сума без ДДС, която не се възстановява -  в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 и в клон Долен Дунав до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга,

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната  документация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0887 400 590.

О Б Я В А

 

„Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК и Заповеди на Изпълнителния директор №,№: РД-11-79,80,81,82 и 83/05.04.2017г. открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок  3 /три/ години на активи, стопанисвани от:

Клон Шумен

 1. 1.Язовир „Нови пазар 1“площ 441.132 дка в имоти 000158, 000411, 000427 в землището на с. Памукчии и 000130 в землището на с. Стоян Михайловски, заедно с Кантон двуетажен  ЗП 59 кв.м. в имотв землището на с. Памукчии, община Нови пазар,

Начална цена 8 592 /осем хиляди петстотин деветдесет и два/ лева год. без ДДС.

 1. 2.„ПИ  идентификатор  52009.70.площ 218.416 дка /представляващ земята на пресъхнал язовир - „Нови пазар 2“/ в землището на гр. Нови пазар.

Начална цена 2 363  /две хиляди триста шестдесет и три/ лева год. без ДДС.

Клон Струма-Места

3. Изравнител „Джигурово” с прилежащ терен 45.943 дка, имот 000138 в землището на с. Джигурово, община Сандански.

Начална цена 1 497 /хиляда четиристотин деветдесет и седем/ лева год. без ДДС.

4. Изравнител „Разпатище“ с прилежащ терен 10.197 дка, имот 005101 в землището на с. Соволяно, община Кюстендил.

Начална цена 695 /шестстотин деветдесет и пет/ лева годишно без ДДС.

Клон Бургас

5. Сгради – 3 бр. /свинарници със ЗП  142.22 кв.м., 168.79 кв.м. и 134.54 кв.м. в ПИ  идентификатор 73571.28.24 в землището на с.Тънково, община Несебър

Начална цена 145 /сто четиридесет и пет/ лева месечно без ДДС.

6. Почивна станция,  Столова и други сгради към тях,  обща ЗП 3 915 кв.м. в ПИ с идентификатор 51500.507.238 в Курортен комплекс „Слънчев бряг – Запад“

Начална  цена  15 100 /петнадесет хиляди и сто/ лева годишно без ДДС.

Клон Хасково

7. Част 680 дка от незалятата площ на язовир „Гарваново“, в т.ч. 60 дка в землището на с. Гарваново, община Хасково; 300 дка в землището на с. Сусам, община Минерални бани и 320 дка в землището на с. Горски извор, община Димитровград

Начална цена 8 160 /осем хиляди сто и шестдесет/ лева годишно без ДДС.

Клон Марица

8. Изравнител „Драгойново“ в имот 023004 с площ 14.910 дка в землището на с. Драгойново, община Първомай

Начална цена 979 /деветстотин седемдесет и девет/ лева годишно без ДДС.

Клон Мизия

9. „ПС „Орсоя-2“  в имот № 000197 с площ 2.312 дка със Сграда ЗП 103 кв.м. в землището на с. Орсоя, община Лом

Начална цена 50 /петдесет/ лева месечно без ДДС.

Клон Черно море

  10. ПИ идентификатор 48828.14.79 площ 7.530 дка /прилежащ терен на ПС“Могилище“/, община Каварна

Начална цена 660 /шестстотин и шестдесет/ лева годишно без ДДС.

11. „Част 3 /три/ дка от ПИ с идентификатор 27108 дка - прилежащ терен на ПС „Езерец 1“ в землището на с. Езерец, община Шабла

Начална цена 360 /триста и шестдесет/ лева годишно без ДДС.

Търговете ще се проведат на :

26.04.2017 г. за обектите по т. 1 и 2;

27.04.2017 г. за обектите по т. 3 и 4;

28.04.2017 г. за обектите по т. 5 и 6;

05.05.2017 г. за обектите по т .7 и 8;

10.05.2017 г. за обектите по т. 9 и 10 и 11, от 11:00 ч. в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1, при закрито заседание от Комисия.

Повторна дата и час 09.05 за обектите от т.1 до т.4 и на 16.05.201 7 г. за останалите обекти от 11:00 ч. по горните условия;

Размер на депозит за участие 10 % от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация:  по 300 /триста/ лева за обектите по т.1, 2 5 и 7, по 200 /двеста/ лева за обектите по т. 4, 10 и 11, по 100 /сто/ лева за обектите по т.3, 6 и 8 и 50 /петдесет/ лева за обекта по т.9 - сума без ДДС, която не се възстановява -  в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга,

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната  документация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0887 400 590.

О Б Я В А

 

„Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК и Заповед на Изпълнителния директор № РД-11-1/05.01.2017 г. открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок от 3 /три/ години на активи стопанисвани от клоновете:

Среден Дунав“ Плевен

 1. 1.Рибовъдни клетки 3 бр. площ 49.042 дка имоти 000355, 000110 и 000305 в землището на с. Торос, община Луковит. Начална цена100 /две хиляди и сто/ лева годишно без ДДС.        

„Мизия“ Враца

 1. 2.Част от сграда 196 кв.м. идентификатор 48489.25.565.1 и 370 кв.м. от терен, ползван за Хидрометеорологична станция град Монтана. Начална цена 250 /двеста и петдесет/ лева месечно без ДДС.

Търговете ще се проведат на 27.01.2017 г.  от 11 ч. в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1, при закрито заседание от Комисия .

Повторна дата и час 31.01.2017 г. 11 ч. по горните условията.

Размер на депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация – по 200 /двеста/ лева за всеки обект - сума без ДДС, която не се възстановява -  в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга,

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната  документация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0887 400 590.

   

О Б Я В А

 

„Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК и Заповед на Изпълнителния директор № РД-11-416/22.12.2016 г. открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок  3 /три/ години на активи, стопанисвани от:

 

Клон Долен Дунав

 1. 1.Част от ПС „Кулата“ с площ 345 кв.м. /машинна зала, част от обслужващи помещения с площ 315.4 кв.м. и част от терена с площ 1.0 дка/, в землището на с. Красен, община Иваново, с начална цена – 290 /двеста и деветдесет/ лева месечно без ДДС;

 

 1. 2.Част от ПС „Сеслав“ /битово помещение и склад с площ 65 кв.м., и част с площ 300 кв.м. от терен/, в землището на с. Сеслав, община Кубрат, с начална цена – 75 /седемдесет и пет/ лева месечно без ДДС.

 

Търговете ще се проведат на 23.01.2017 г. 11:00 ч. в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1, при закрито заседание от Комисия.

Повторна дата и час 26.01.2017 г. 11:00 ч. по горните условия;

Размер на депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация – 200 /триста/ лева за обекта по т.1 и 50 /петдесет/ лева за обекта по т.2 - сума без ДДС, която не се възстановява -  в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга,

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната  документация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0887 400 590.

   

О Б Я В А

 

„Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК и Заповед на Изпълнителния директор № РД-11-419/30.12.2016 г. открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок  3 /три/ години на активи, стопанисвани от:

Клон Бургас

 1. 1.Язовир „Скала 2“ площ 158.423 кв.м. имот 000480 в землището на с. Скала, община Сунгурларе. Начална цена: 4560 /четири хиляди петстотин и шестдесет/ лева годишно без ДДС.

Клон Хасково

 1. 2.Изравнител „Орешец“ площ 3.6 дка в имот 000226 землището на с.Орешец, община Харманли. Начална цена: 650 /шестстотин и петдесет/ лева годишно без ДДС.

Търговете ще се проведат на 23.01.2017 г. 11:00 ч. в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1, при закрито заседание от Комисия.

Повторна дата и час 26.01.2017 г. 11:00 ч. по горните условия;

Размер на депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация – 300 /триста/ лева за обекта по т.1 и 50 /петдесет/ лева за обекта по т.2 - сума без ДДС, която не се възстановява -  в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга,

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната  документация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0887 400 590.

О Б Я В А

 

„Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК и Заповед на Изпълнителния директор № РД-11-404/20.12.2016 г. открива процедура за отдаване под наем чрез търг на активи стопанисвани от клон „Долен Дунав“- гр. Русе за срок от 3 /три/ години:

 1. 1.Част от ПС Липник площ 57.50 кв.м. /сграда в ПИ 000262/ в землището на с. Николово, община Русе. Начална цена: 50 /петдесет/ лева месечно без ДДС.
 2. 2.Аптека площ 48.82 кв.м. /идентификатор 73626.506.173.2.3/ в Административна сграда гр.Търговище, ул. Гладстон № 10. Начална цена: 500 /петстотин/ лева месечно без ДДС.

Търговете ще се проведат на 25.01.2017 г. 11:00 ч. в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1, при закрито заседание от Комисия.

Повторна дата и час 27.01.2016 г. 11:00 ч. по горните условия;

Размер на депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация – 50 /петдесет/ лева за обекта по т.1 и 300 /триста/ лева за обекта по т.2 - сума без ДДС, която не се възстановява -  в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга,

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната  документация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0887 400 590.

О Б Я В А

 

„Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, заповеди на министъра на земеделието и храните № РД 56-83 и 84 /16.11.2016 г. и 87/28.11.2016 г., и Заповеди на Изпълнителния директор № №: РД-11-386/01.12.2016г. и 399/12.12.2016 г.

Открива процедура за отдаване под наем чрез търг на активи стопанисвани от клоновете „Струма-Места“- гр.Дупница, „Среден Дунав“- гр. Плевен, и „Мизия“- гр. Враца, както следва:

За срок от 10 /десет/ години:

Клон „Струма-Места“:

1. Водоем „ Илинденци“  площ 9.629 дка имот № 000182 землището на с. Илинденци Община Струмяни, начална цена 720 /седемстотин и двадесет/ лева годишно без ДДС.

Клон „Среден Дунав“ :

2.Язовир „Крушовица“ площ 394.455 дка и прилежаща земя, вкл. Склад 108 кв.м. и Сграда 24 кв.м. в имоти 000509, 000510, 000518, 000519 и 000520 в землището на с. Крушовица, община Долни Дъбник, начална цена 7 836 /седем хиляди осемстотин тридесет и шест/ лева годишно без ДДС.

Клон „Мизия“:

3. Язовир „Клисурица“  площ 233.689 дка в имот 37304.303.1  землището на с. Клисурица, община Монтана, начална цена 6 411 /шест хиляди четиристотин и единадесет/ лева годишно без ДДС.

За срок от 3/три/ години:

Клон „Среден Дунав“:

4. ОПС Персин-2 площ 15 780 кв.м. в имот 03366.2.288 землището на гр.Белене, вкл. машинна зала с площ 188 кв.м. и  две битови  сгради 15  и 32 кв.м.,начална цена 265 /двеста шестдесет и пет/ лева месечно без ДДС.

Търговете ще се проведат:;

- на 09.01.2017 г. -  за водоем „Илинденци“ в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1, при закрито заседание от Комисия .

Повторна дата и час 13.01.2017 г. 11 ч. по горните условия;

- на 11.01.2017 г.- за останалите обекти.

Повторна дата и час 20.01.2017 г. 11:00 ч. по горните условия.

Размер на депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация – 200 /двеста/ лева за обект по т. 1 и по 300/триста/ лв. без ДДС за останалите обекти, сума без ДДС, която не се възстановява -  в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната  документация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0887 400 590.

 

О Б Я В А

 

„Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК и Заповед на Изпълнителния директор № РД-11- 402/14.02.2016 г.

Открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок от 3 /три/ години на активи стопанисвани от клон „София

 1. 1.Част от Склад – тип „Холандски“ с площ 74 кв.м. и Навес с площ 40 кв.м., изградени в ПИ с идентификатор 05815.303.52 по кадастралната карта на гр. Ботевград, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, с начална цена 300 /триста/ лева  месечно без ДДС.

 

 1. 2.Част /25.86 кв.м./ от УПИ II-594, кв.294 по плана на гр. София, м. „Красно село“ – плавателен канал“, с площ /по графични данни 11.624 дка/, с начална цена  209 /двеста и девет/ лева месечно без ДДС.

 

 

Търгът ще се проведе от 11:00 ч. в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1, при закрито заседание от Комисия на 18.01.2017 г.

Повторна дата и час 25.01.2017 г. 11:00 часа по горните условията.

Депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация: по 200 /двеста/ лева за всеки обект - сума без ДДС, която не се възстановява - в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната  документация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590

   

О Б Я В А

 

„Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, заповеди на министъра на земеделието и храните №№ РД 56-78, 79 и 80/18.10.2016 г., и Заповеди на Изпълнителния директор № № РД-11-337/20.10.2016 г. 340/21.10.2016 г. и 334/20.10.2016 г.

Открива процедура за отдаване под наем чрез търг на активи стопанисвани от клоновете Струма-Места- гр.Дупница, Среден Дунав - гр. Плевен, ХАСКОВО и „Мизия“- гр.Враца, както следва:

За срок от 10 /десет/ години:

Клон „Струма-Места“:

1.1. Язовир „Стойковци“  площ 1 054.281 дка имот № 000916  землището на с. Логодаж община Благоевград и Кантон ЗП 110 кв.м. в имот № 068045  начална цена  10 884 /десет хиляди осемстотин осемдесет и четири/ лева годишно без ДДС.

            Клон „Среден Дунав“:

            1.2. Язовир „Малчика“ площ 1 967.014 дка в имот №000413  землището на с. Обнова, община Левски, начална цена 24 245 /двадесет и четири хиляди двеста четиридесет и пет/ лева годишно без ДДС.

            1.3. Язовир „Крапец“ площ 1 847.495 дка ПИ идентификатор 46396.10.1. в землището на с. Малиново, община Ловеч, начална цена 26 612 /двадесет и шест хиляди шестстотин и дванадесет/ лева годишно без ДДС.

 

            За срок от 3/три/ години:

            Клон Хасково:

1.4. Помпена станция „Кос“ ЗП 30 кв.м. в ПИ 015038  землището на с. Неофит Бозвели, община Момчилград, начална цена 40 /четиридесет/ лева месечно без ДДС.

1.5. Помпена станция „Нановица“ и напорен тръбопровод в ПИ 025023  землището на с. Нановица община Момчилград, начална цена 60 /шестдесет/ лева месечно без ДДС.

Клон „Мизия

1.6. Язовир „Липница“ с площ 508.824 дка в имоти 000621 землището на с.Ковачица и 000018 землището на с.Игнатово, начална цена 7 500 /седем хиляди и петстотин/ лева годишно без ДДС.

Търговете ще се проведат м.ноември 2016 г. на: 09.11.  яз. Стойковци; 10.11. яз. Малчика; 11.11. яз. Крапец; на 17.11.2016г. ПС Кос и Нановица и 18.11.2016г. яз. Липница -  от 11 ч. в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1, при закрито заседание от Комисия .

Повторна дата и час 18.11.2016 г. 11 ч.за обектите 1.1,1.2 и 1.3 и на 23.11.2016г за останалите обекти  по горните условията.

Размер на депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация – по 300 /триста/ лева– за обектите 1.1, 1.2, 1.3 и 1.6 и по 50 /петдесет/ лева за останалите обекти - сума без ДДС, която не се възстановява -  в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга,

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната  документация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0887 400 590.

О Б Я В А

 

„Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК и Заповед на Изпълнителния директор № РД-11-331/14.10.2016 г.

Открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок от 3 /три/ години на имот стопанисван от клон „Струма – Места“, град Дупница.

  Хотелска част Почивен дом „Здравец“, гр. Сандански, идентификатор 65334.300.2230 , ул. Първи май № 25,  площ 2474 кв.м., застроен с  Блок 1 – ЗП 556 кв.м. на седем етажа /без първи етаж/ и Блок 2 – ЗП 223 кв.м. на два етажа.

Начална цена: 19 947/ деветнадесет хиляди деветстотин четиридесет и седем/ лева месечно без ДДС.

Търгът ще се проведе от 11:00 ч. в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1, при закрито заседание от Комисия на 31.10. 2016 г.

Повторна дата и час 08.11.2016 г. 11:00 часа по горните условията.

Депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване тръжна документация: 300 /триста/ лева сума без ДДС, която не се възстановява - в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната  документация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590

О Б Я В А

 

„Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК и Заповед на Изпълнителния директор № РД-11-298/15.09.2016 г.

Открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок от 3 /три/ години на активи стопанисвани от клон „Хасково“

         1. Язовир „Мандра“ с площ 92.796 дка, представляващ имот № 000418 в землището на с. Мандра, ЕКАТТЕ 47055, община Хасково, с начин на трайно ползване: язовир и собственост: държавна частна, с начална тръжна цена в размер на 2 400 / две хиляди и четиристотин/ лева годишно без ДДС.

        2. Язовир „Гледка“ с площ 142.325 дка, представляващ имот №000001 в землището на с. Кладенец, ЕКАТТЕ 37126, община Стамболово, с начин на трайно ползване: водоем, с начална тръжна цена в размер на 3 500 /три хиляди и петстотин/ лева годишно без ДДС.

        3. Язовир „Минзухар“ с площ 110.312 дка, представляващ имот № 000057 в землището на с. Минзухар, ЕКАТТЕ 48307, община Черноочене, с начин на трайно ползване: водоем и собственост: държавна частна, с начална тръжна цена в размер на   2 700 /две хиляди и седемстотин/ лева годишно без ДДС.

        4. Изравнител „Басамака“ с площ 123.428 дка, представляващ имот № 000953 в землището на гр. Любимец, ЕКАТТЕ 44570 в землището на гр. Любимец, община Любимец, с начин на трайно ползване: изкуствена водна площ и собственост: държавна частна, с начална тръжна цена в размер на 3 080 /три хиляди и осемдесет/ лева годишно без ДДС.

Търговете ще се проведат от 11:00 ч. в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1, при закрито заседание от Комисия на:

17.10. 2016 г. - обекти 1, 2 и 3 ;

18.10.2016 г. – обект по т. 4

Повторна дата и час 25.10.2016 г. 11:00 часа по горните условията.

Депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация: по 300 /триста/ лева за   всеки обект - сума без ДДС, която не се възстановява - в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната  документация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590

О Б Я В А

„Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК и Заповед на Изпълнителния директор № РД-11-306/21.09.2016 г.

Открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок от 3 /три/ години на активи стопанисвани от клон „Хасково“

1. Язовир Книжовник площ 679.950 дка имот 000355  землището на с. Орлово община Хасково, начална цена 12 100 / дванадесет хиляди и сто/ лева годишно без ДДС.

2. Изравнител „Брод-3“ площ 5.5 дка в имот 000300 землището на с. Брод,  община Димитровград, начална цена 700 /седемстотин/ лева годишно без ДДС.

3. Гаражна клетка 20 кв.м. в Сграда с идентификатор 40909.111.13.1  Ремонтна работилница - гр. Кърджали,  с начална цена в размер на 30 /тридесет/ лева месечно без ДДС.

Търговете ще се проведат от 11:00 ч. в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1, при закрито заседание от Комисия на 31.10.2016г.:

Повторна дата и час 03.11.2016 г. 11:00 часа по горните условията.

Депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация: 300 /триста/ лева за обекта по т.1, 100 лв. за обекта по т.2 и 50 лв. за обекта по т.3 - суми без ДДС, които не се възстановяват - в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга или в касата на клона.

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната  документация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590

О Б Я В А

 

„Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК и Заповед на Изпълнителния директор № РД-11- 309/21.09.2016 г.

Открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок от 3 /три/ години на актив стопанисван от клон „Тополница“.

Язовир „Малка Мътница“, имот 024014 площ 233.849 дка и част  ЗП 62.94 кв.м. от Кантон  в имот 040076 землището на гр. Велинград,

Начална цена 6 160 /шест хиляди сто и шестдесет/ лева годишно без ДДС           Търгът ще се проведе от 11:00 ч. в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1, при закрито заседание от Комисия на 28.10.2016 г.

Повторна дата и час 03.11.2016 г. 11:00 часа по горните условията.

Депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация: 300 /триста/ лева  без ДДС, сума, която не се възстановява - в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната  документация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590

О Б Я В А

 

„Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК и Заповед на Изпълнителния директор № РД-11-303/15.09.2016 г.

Открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок от 3 /три/ години на активи стопанисвани от клон „ДОЛЕН ДУНАВ“ –град Русе:

1.Помещение ЗП 90.74 кв.м. идентификатор 73626.506.173.2.1 в Административна сграда  гр.Търговище, ул. Гладстон  10.

Начална цена: 780 /седемстотин и осемдесет/ лева месечно без ДДС.

2.Кабинет 20.09 кв.м. идентификатор 73626.506.173.2.15 в Административна сграда  гр.Търговище, ул. Гладстон 10.

Начална цена: 105 /сто и пет/ лева месечно без ДДС.

3.Офис 23.60 кв.м. в Административна сграда гр.Търговище, ул. Гладстон 10.

Начална цена: 120 /сто и двадесет/ лева месечно без ДДС.

4.Офис 15.15 кв.м. в Административна сграда в гр.Търговище, ул. Гладстон 10.

Начална цена: 85 /осемдесет и пет/ лева месечно без ДДС.

5. Складова база в ПИ 57648.503 местността „Паметника“ град Попово, вкл.  склад ЗП 648 кв.м. и Обслужваща сграда ЗП 30 кв.м.

Начална цена: 385 /триста осемдесет и пет/ лева месечно без ДДС.

6. Помещение № 10 площ 12.75 кв.м. на първи етаж в Административна сграда в УПИ VI-844, кв.59 в гр. Сливо поле, ул. Бузлуджа 1а.

Начална цена: 54 /петдесет и четири/ лева месечно без ДДС.

Търговете ще се проведат от 11:00 ч. в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1, при закрито заседание от Комисия на:

27.10. 2016 г. - обекти 1, 2 и 3

28.10.2016 г. – обекти  4, 5 и 6.

Повторна дата и час 15.11.2016 г. 11:00 часа по горните условията.

Депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация: по 300 /триста/ лева за   обекти 1 и 5; по 100 /сто/ лева за обектите по т.2,3,и 4 и 50 лв. без ДДС за обекта по т.6, сума  която не се възстановява - в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната  документация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590

О Б Я В А

 

„Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК и Заповед на Изпълнителния директор № РД-11-294/13.09.2016 г.

Открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок от 3 /три/ години на активи стопанисвани от клон „Мизия“

1. Гаражна клетка 21 кв.м. в Сграда в ПИ 37798.512.122 - град Козлодуй.

Начална цена:  75 /седемдесет и пет/ лева месечно без ДДС.

2. Стаи с площ 151.20 кв.м. в Административно-жилищна сграда и част от Дворно място 214.50 кв.м. в гр.Бяла Слатина, ул. Дим.Благоев 99, УПИ VIII-749, кв.610.

Начална цена:  580 /петстотин и осемдесет/ лева месечно без ДДС.

3.Гаражна клетка 72 кв.м. в РМЦ град Монтана УПИ ІІ кв.11 Нова пром. зона.

Начална цена: 85 /осемдесет и пет/ лева месечно без ДДС.

 

Търгът ще се проведе от 11:00 ч. в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1, при закрито заседание от Комисия на 03.10.2016 г.

Повторна дата и час 10.10.2016 г. 11:00 часа по горните условията.

 

Депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация: по 100 /сто/ лева за обекти по т.1 и 3 и 300 /триста/ лева за обект по т. 2 - сума без ДДС, която не се възстановява - в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната  документация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590

О Б Я В А

„Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК и Заповед на Изпълнителния директор № РД-11-293/13.09.2016 г.

Открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок от 3 /три/ години на активи стопанисвани от клон „Тополница“.

  1. Помещение № 6 с площ 15 кв.м. на третия етаж в Административна сграда в с. Черногорово, кв. 36, община Пазарджик”.

Начална цена: 45 /четиридесет и пет/ лева месечно без ДДС.

2. Апартамент № 1 с площ 60.20 кв.м. в жилищна сграда - Блок № 42, УПИ XVIII-107  в с. Мухово, община Ихтиман

Начална цена: 40 /четиридесет/ лева месечно без ДДС.

Търгът ще се проведе от 11:00 ч. в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1, при закрито заседание от Комисия на 07.10.2016 г.

Повторна дата и час 13.10.2016 г. 11:00 часа по горните условията.

Депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация: по 50 /петдесет/ лева за   обект - сума без ДДС, която не се възстановява - в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната  документация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590

О Б Я В А

„Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК и Заповед на Изпълнителния директор № РД-11-292/13.09.2016 г.

Открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок от 3 /три/ години на активи стопанисвани от клон „СРЕДЕН ДУНАВ“ –град Плевен:

 

1.  Язовир Мъртва долина 1 площ 92 822 кв.м. ПИ  56722.480.602  землището на гр. Плевен, начална цена 3 300 /три хиляди и триста/ лева годишно без ДДС.

2. Язовир Драгаш войвода площ 92 829 кв.м. ПИ 000067  землището на  с. Въбел,  община Никопол, начална цена  2 520 /две хиляди петстотин и двадесет/ лева год. без ДДС.

3. Язовир Долна Митрополия площ 160.072 дка, имоти  000556, 098002 и 098003  землището на гр.Долна Митрополия, начална цена 4 392 /четири хиляди триста деветдесет идва/ лева годишно без ДДС..

4. Язовир Вълчовец  площ 903.525 дка и земя ПИ  000552, 078006, 078007,078011, 078012, 078014 и 078015, вкл.Кантон ЗП 105.40 кв.м., ПС с трафопост ЗП 103.48 кв.м. землището на гр. Долна Митрополия, начална цена 15 132 /петнадесет хиляди сто тридесет и два/ лева годишно без ДДС.

5. „Гараж-ремонтна работилница“ площ 61.44 кв.м. в ПИ  56722.179.827 местност Чаира землището на гр. Плевен, начална цена 180 /сто и осемдесет/ лева месечно без ДДС.

6. „Магазин“ площ 105 кв.м., две стаи в Административна сграда /партер/ в гр. В.Търново,  бул. България 25, начална цена  1 250 /хиляда двеста и петдесет/ лева месечно без ДДС.

7. Изравнител ПС Санадиново ЗП 2.5 дка в имот 000043 землището на с.Бацова махала местност Крушака община Никопол, начална цена 1 500 /хиляда и петстотин/ лева годишно без ДДС.

 

Търговете ще се проведат от 11:00 ч. в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1, при закрито заседание от Комисия на:

30.09.2016 г. - обекти 1 и 2, 1.3 и 1.4;

05.10.2016 г. – обекти 5, 6 и 7.

Повторна дата и час 12.10.2016 г. 11:00 часа по горните условията.

 

Депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация: по 300 /триста/ лева за  всеки обект-сума без ДДС, която не се възстановява - в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната  документация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590

О Б Я В А


                        “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД - СОФИЯ на основание чл. 15 от ПРУПДТДДУК, Заповеди №, №: РД 56-76/09.09.2016 г. на министъра на земеделието и храните и РД 11-290/12.09.2016 г. на Изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД обявява търг за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на обект собственост на клон „Марица“ - Пловдив:

Язовир „Брягово“ площ 1 022.658 дка имоти 139043 в землището на с. Брягово и 000417 в землището на с. Искра, община Първомай.

Начална цена: 15 023 /петнадесет хиляди двадесет и три/ лева год. без ДДС.

Условия за закупуване  тръжна документация

 В касата на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, бул.”Цар Борис ІІІ” 136 ет.3 -300/триста/ лева без ДДС, сума която не се възстановява, всеки работен ден до 16 ч. до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Приемане на предложенията – до деня, предхождащ датата на търга вкл., всеки работен ден  до 16 ч. в деловодството на Централно управление.

Депозит - 10 % от началната минимална наемна цена до 16.00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, вкл.

Време и начин за оглед  – до 16.00 ч. на деня предхождащ датата на търга вкл.

Място и час на провеждане на търга: 28.09.2016г., 11:00 ч. в сградата на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – гр. София, бул. Цар Борис III № 136, ет. 3, при закрито заседание от комисия.   

Повторно провеждане – 04.10.2016 г.,11:00 ч. същото място.

Общите и специални условия, изискванията към участниците и списък на документите, които да бъдат представени са подробно описани в документацията за участие.

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590

 

О Б Я В А

 

„Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК и Заповед на Изпълнителния директор № РД-11-260 /19.08.2016 г.

Открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок от 3 /три/ години на активи стопанисвани от клоновете:

ДОЛЕН ДУНАВ

1. Площ 2.6 кв.м. за монтаж и обслужване на кафе машина пред търговски обект партера на административна сграда идентификатор 63427.2.137 гр.Русе ул.Борисова 52.

Начална цена 78 /седемдесет и осем/ лева месечно без ДДС.

БУРГАС

2. Терен 657 кв.м. и Кантон ЗП 68 кв.м. в ПИ 58356.44.45 /ПС „Дяволско блато“/ землището на гр.Приморско.

Начална цена 112.25/сто и дванадесет лева и 25 ст. месечно без ДДС.

ХАСКОВО

3. Изравнител „Свиленград“ площ 4.075 дка в ПИ 009860 землището на гр.Свиленград, местност Пъстрогорски.

Начална цена 780 /седемстотин и осемдесет/ лева месечно без ДДС.

4. кв.м. от Кантон „Гарваново“ и 360 кв.м. от Склад с площ 730 кв.м. в ПИ 000024 землището на с.Гарваново община Хасково.

Начална цена 172 / сто седемдесет и два/ лева месечно без ДДС.

5. Помещение 50 кв.м. в Складова база 535 кв.м. в ПИ 77195.718.321 землището на гр. Хасково

Начална цена 50 /петдесет/ лева месечно без ДДС.

СТРУМА-МЕСТА

6. Помещение – офис, площ 22.50 кв.м. в административна сграда гр. Гоце Делчев УПИ Х кв.134.

Начална цена 130 /сто и тридесет/ лева месечно без ДДС.

Търговете ще се проведат от 11:00 ч. в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1, при закрито заседание от Комисия на

15.09.2016 г. - обектите 1 и 2;

16.09.2016 г. – обектите 3 и 4;

19.09.2016 г. – обектите 5 и 6.

Повторна дата и час 28.09.2016 г. 11:00 часа по горните условията.

Размер на депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация: по 50 /петдесет/ лева за обектите 1 и 5; по 100 /сто/ лева за останалите обекти - сума без ДДС, която не се възстановява-в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга=

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната  документация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590

О Б Я В А

 

                        “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД - СОФИЯ

 

На основание чл. 15 от ПРУПДТДДУК, Заповеди №, №: РД 56-75/18.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните и РД 11-263/24.08.2016 г. на Изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД обявява търг за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на обект собственост на клон „Долен Дунав“ - Русе:

Язовир „Звънарци”, представляващ имоти №, № 000004 и 000005, с площ 95.064 дка в землището на с. Звънарци, община Кубрат, област Разград, ЕКАТТЕ 30541, с начин на трайно ползване: язовир.

 

Начална цена 2 224 /две хиляди двеста двадесет и четири/ лева годишно без ДДС.

Условия за закупуване  тръжна документация

 В касата на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, бул.”Цар Борис ІІІ” 136 ет.3 -300/триста/ лева без ДДС, сума която не се възстановява, всеки работен ден до 16 ч. до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Приемане на предложенията – до деня, предхождащ датата на търга вкл., всеки работен ден  до 16 ч. в деловодството на Централно управление.

Депозит - 10 % от началната минимална наемна цена до 16.00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, вкл.

Време и начин за оглед  – до 16.00 ч. на деня предхождащ датата на търга вкл.

Място и час на провеждане на търга: 12.09.2016 г., 11:00 ч. в сградата на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – гр. София, бул. Цар Борис III № 136, ет. 3, при закрито заседание от комисия.   

Повторно провеждане – 19.09.2016 г.,11:00 ч. същото място.

Общите и специални условия, изискванията към участниците и списък на документите, които да бъдат представени са подробно описани в документацията за участие.

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590

О Б Я В А

 

                        “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД - СОФИЯ

На основание чл. 15 от ПРУПДТДДУК и Заповед № 11-228/12.07.2016г. на Изпълнителния директор, обявява търгове за отдаване под наем наобекти стопанисвани от  клонове на дружеството за срок от 3 /три / години:

Клон „Струма Места“ Дупница

Язовир „Бели брегведно с прилежаща земя 94.970 дка в имот с идентификатор 65334.213.2 в землището на гр. Сандански, начална цена4 356 /четири хиляди триста петдесет и шест/ лева годишно без ДДС.

Дата на търга:28.07.2016 г., повторна дата: 08.08.2016 г.

Водоем „Поленицаведно с прилежащ терен 19.194 дка, имот № 000145 в землището на с. Поленица, община Сандански, ЕКАТТЕ 57176, начална цена 1 188 /хиляда сто осемдесет и осем/ лева годишно без ДДС.

Дата на търга: 28.07.2016 г., повторна дата: 09.08.2016 г.

Язовир „Дренов дол“ с обща площ 555.200 дка, ведно с прилежащите земи, представляващ имоти:  № 41112.12.162 с площ 196.411 дка, № 41112.12.165 с площ 101.973 дка и № 41112.12.166 с площ 169.991 дка в землището на гр.Кюстендил, с начин на трайно ползване:водоем;  000№081 с площ 12.242 дка в землището на с. Лозно, ЕКАТТЕ 44183 и № 000045 с площ 74.593 дка в землището на с. Скриняно, ЕКАТТЕ 66891 – община Кюстендил,начална цена 15545 /петнадесет хиляди петстотин четиридесет и пет/ лева годишно без ДДС.

Дата на търга: 01.08.2016 г., повторна дата: 02.09.2016 г.

Клон Хасково:

Язовир „Сираково“, имот № 000651 с площ 334.377 дка в землището на с. Спахиево, ЕКАТТЕ 68237, Община Минерални бани,начална цена 4500/четири хиляди и петстотин/ лева годишно без ДДС.

Дата на търга:02.08.2016 г., повторна дата: 10.08.2016 г.

Язовир „Ястреб-1“,имот № 000059 с площ 113.440 дка в землището на с.Ястреб, ЕКАТТЕ 87672, община Кърджали, начална цена 2 100 /две хиляди и сто/ лева годишно без ДДС.

Дата на търга:02.08.2016 г., повторна дата:11.08.20116 г..

Клон Среден Дунав:

 Язовир „Кайлъка“ в землището на гр. Плевен,  начална цена 3 600 /три хиляди и шестстотин/ лева годишно без ДДС

Дата на търга: 03.08.2016 г., повторна дата:12.08.2016 г.

Клон Марица:

Изравнител „ПървенецПИ с идентификатор 59032.12.1921 с площ 5.773 дка, представляващ предпазна дига и имот № 012311 с площ 14.581 дка водостопанско съоръжение в землището на с. Първенец, м. „Герена“, Община Родопи,  начална цена 1 037 /хиляда тридесет и седем/ лева годишно без ДДС.

Дата на търга: 04.08.2016 г., повторна дата 15.08.2016 г.

 

Клон Мизия:

 Язовир „Девец площ 789.820 дка в нерегулиран ПИ № 000430 в землището на с. Габаре с ЕКНМ 14012, община Бяла Слатина,начална цена 9 880 /девет хиляди и осемстотин и осемдесет/ лева годишно без ДДС.

  Дата на търга: 05.08.2016 г., повторна дата: 16.08.2016 г.

 

Условия за закупуване  тръжна документация

 В касата на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, бул.”Цар Борис ІІІ” 136 ет.3,   300 /триста/ лева без ДДС – за всеки обект до 16:00 ч. или в касата на клона, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Приемане на предложенията – до деня, предхождащ датата на търга вкл., всеки работен ден   до 16 ч. в деловодството на Централно управление.

Депозит - 10 % от началната минимална годишна наемна цена до 16.00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, вкл.

Време и начин за оглед  – до 16.00 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изискванията към участниците и  списък на документите, които да бъдат представени са подробно описани в документацията за участие.

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590

О Б Я В А 

„Напоителни системи „ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, Решение на Съвета на директорите - Протокол от 07.09.2015 г., Заповед на министъра на земеделието и храните № РД 56-19/19.05.2016 г. и Заповед на Изпълнителния директор РД-11-179/25.05.2016 г.

Открива процедура за отдаване под наем за срок от десет години чрез търг на актив стопанисван от клон Струма-Места:

Язовир „Бегуновци“ в землището на с. Бегуновци и с. Режанци община Брезник

 

Начална цена: 6 794 /шест хиляди седемстотин деветдесет и четири/ лева годишно без ДДС.

Търгът ще се проведе на 17.06.2016 г. от 11 часа в „Напоителни системи” ЕАД гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1, при закрито заседание от Комисия.

Повторна дата и час 23.06.2016 г. 11 часа по горните условия.

Размер на депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжната документация – 300 /триста/ лева без ДДС в касата на Дружеството в София до 16 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, сума която не се възстановява.

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16.ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната документация.

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0879 123 331

О Б Я В А 

„Напоителни системи „ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, Решение на Съвета на директорите - Протокол от 25.04.2016 г., Заповед на министъра на земеделието и храните № РД 56-17/19.05.2016 г. и Заповед на Изпълнителния директор РД-11-178/25.05.2016 г.

Открива процедура за отдаване под наем за срок от десет години чрез търг на актив стопанисван от клон Марица:

Язовир „Мечка“ с площ 551.927 дка в землището на с. Новаково, местността „Мечка река“, община Асеновград.

Начална цена: на 6 060 /шест хиляди и шестдесет/  лева годишно без ДДС.

Търгът ще се проведе на 15.06.2016 г. от 11 часа в „Напоителни системи” ЕАД гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1, при закрито заседание от Комисия.

Повторна дата и час 21.06.2016 г. 11 часа по горните условия.

Размер на депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжната документация – 300 /триста/ лева без ДДС в касата на Дружеството в София до 16 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, сума която не се възстановява.

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16.ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната документация.

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0879 123 331

О Б Я В А 

„Напоителни системи „ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, Решение на Съвета на директорите - Протокол от 28.12.2015 г., Заповед на министъра на земеделието и храните № РД 56-20/19.05.2016 г. и Заповед на Изпълнителния директор РД-11-177/25.05.2016 г.

Открива процедура за отдаване под наем за срок от десет години чрез търг на актив стопанисван от клон София:

Язовир „Филиповци“, с площ 186.256 дка, в землището на кв. Суходол, р-н Овча купел, Столична община.

Начална цена: 8 043 /осем хиляди четиридесет и три/ лева годишно без ДДС.

Търгът ще се проведе на 20.06.2016 г. от 11 часа в „Напоителни системи” ЕАД гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1, при закрито заседание от Комисия.

Повторна дата и час 28.06.2016 г. 11 часа по горните условия.

Размер на депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжната документация – 300 /триста/ лева без ДДС в касата на Дружеството в София до 16 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, сума която не се възстановява.

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16.ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната документация.

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0879 123 331

О Б Я В А

„Напоителни системи „ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, Решение на Съвета на директорите - Протокол от 05.04.2016 г., Заповед на министъра на земеделието и храните № РД 56-16/26.04.2016 г. и Заповед на Изпълнителния директор РД-11-157/09.05.2016 г.

Открива процедура за отдаване под наем за срок от десет години чрез търг на актив стопанисван от клон Хасково:

Язовир „Гарваново“ площ 2 297 дка в ПИ  в землищата на с. Горски извор,  община Димитровград, с. Гарваново, община Хасково и с. Сусам, община Минерални бани.

Начална цена: 36 563 /тридесет и шест хиляди петстотин шестдесет и три/ лева годишно без ДДС.

Търгът ще се проведе на 30.05.2016 г. от 11 часа в „Напоителни системи” ЕАД гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1, при закрито заседание от Комисия.

Повторна дата и час 06.06.2016 г. 11 часа по горните условия.

Размер на депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжната документация – по 300 /триста/ лева без ДДС в касата на Дружеството в София до 16 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, сума която не се възстановява.

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16.ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната документация.

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0879 123 331

О Б Я В А

 

“НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД - СОФИЯ

 

 

На основание чл.16 ал.5 и чл.19 от ЗДС, Заповед №РД 56-15/26.04.2016 г. на министъра на земеделието и храните, Решение на Съвета на директорите на „Напоителни системи” ЕАД по Протокол от 01.03.2016 г. и Заповед № РД 11-160/10.05.2016 г. на Изпълнителния директор обявява търг за отдаване под наем на обект стопанисван от  клон „Бургас”, за срок от 10 /десет/ години:

70 дкаот общата площ на язовир „Ахелой” разположен в имоти в землищата селата Габерово, Бата и Дъбник, община Поморие. Начална цена 1 908.90 /хиляда деветстотин и осем/ лева и 90 ст.  годишно без ДДС.

Условия за закупуване на  тръжна документация

 В касата на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, бул.”Цар Борис ІІІ” 136 ет.3 – 300/триста/ лева без ДДС, сума която не се възстановява, платима всеки работен ден до 16 ч. до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Приемане на предложенията – до деня, предхождащ датата на търга вкл., всеки работен ден   до 16 ч. в деловодството на Централно управление.

Депозит - 10 % от началната минимална годишна наемна цена до 16.00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, вкл.

Време и начин за оглед  – до 16.00 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Дата, час и място на провеждане на търга: 31.05.2016 г., 11.00. ч. в  сградата на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – гр. София, бул. Цар Борис III № 136, ет. 3, при закрито заседание от комисия.   

Повторно провеждане –06.06.2016 г., 11:00 ч.  същото място.

Общите и специални условия на търга, изискванията към участниците и  списък на документите, които да бъдат представени са подробно описани в документацията за участие.

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0879 123 331

                        

 

О Б Я В А

 

„Напоителни системи „ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, Решения на Съвета на директорите - Протоколи от 29.01 и 09.02.2016 г., Заповеди на министъра на земеделието и храните № РД 56-11 и 12/14.04.2016 г. и Заповед на Изпълнителния директор 143/28.04.2016 г.

Открива процедури за отдаване под наем за срок от десет години чрез търг на активи стопанисвани от Клон „Долен Дунав“ – Русе

1. Язовир Трапище имоти 00082, 000083 и 000267 площ 86.841 дка в землището на с. Сейдол, община Лозница,  начална цена 2 099 /две хиляди деветдесет и девет/ лева годишно без ДДС.

2. Язовир „Тръбач“  обща площ 202.892 дка ,ПИ 000189, 000188, 000187, 000186 и 000190 в землището на с. Тръбач,  община Лозница, начална цена 4 519 /четири хиляди петстотин и деветнадесет/ лева годишно без ДДС.

Търговете ще се проведат на: 19.05.2016 г.  за язовир Трапище и на 20.05.2016 г. за язовир Тръбач, от 11:00 ч. в „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1, при закрито заседание от Комисия.

Повторна дата и час  26.05.2016 г. 11 часа по горните условията.

Размер на депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжната документация – по 300 /триста/ лева без ДДС за обект в касата на Дружеството в София до 16 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, сума която не се възстановява.

Приемане на предложенията: в Деловодството до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден  до 16 часа.

Време и начин за оглед  – до 16.ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната  документация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0879 123 331

О Б Я В А

 

“НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД - СОФИЯ

 

 

На основание чл.16 ал.5 и чл.19 от ЗДС, Заповед № РД 56-1/06.01 2016 г. на министъра на земеделието и храните, Заповед № РД-11-4/12.01.2016г. на Изпълнителния директор и Решение на Съвета на директорите на „Напоителни системи” ЕАД по Протокол от 01.12.2015 г. обявява търг за отдаване под наем на обект стопанисван от  клон „Бургас”, за срок от 10 /десет/ години:

„Площ 67 дка от водната площ на язовир Ахелой“ в имот № 000474 в  землището на с. Бата, ЕКАТТЕ 02810 община Поморие /за отглеждане на риба в садки/.

Начална тръжна цена 1 827 /хиляда осемстотин двадесет и седем/ лева годишно без ДДС.

 

Условия за закупуване  тръжна документация

 В касата на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, бул.”Цар Борис ІІІ” 136 ет.3 -300/триста/ лева без ДДС, сума която не се възстановява, платима всеки работен ден до 16 ч. до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Приемане на предложенията – до деня, предхождащ датата на търга вкл., всеки работен ден   до 16 ч. в деловодството на Централно управление.

Депозит - 10 % от началната минимална годишна наемна цена до 16.00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, вкл.

Време и начин за оглед  – до 16.00 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Дата, час и място на провеждане на търга: 29.01.2016 г., 11.00. ч. в  сградата на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – гр. София, бул. Цар Борис III № 136, ет. 3, при закрито заседание от комисия.   

         Повторно провеждане – 08.02.2016 г., 11:00 ч.  същото място.

Общите и специални условия на търга, изискванията към участниците и  списък на документите, които да бъдат представени са подробно описани в документацията за участие.

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0879 123 331

      О  Б  Я  В  А

 

                        “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД - СОФИЯ

 

На основание чл. 15 от ПРУПДТДДУК, Решение на Съвета на директорите на „Напоителни системи” ЕАД по Протокол от 18.03.2015 г.,  Заповед  № 56-60/05.08.2015 г. на министъра на земеделието и храните и Заповед №-11-225/17.11.2015г. на Изпълнителния директор обявява търг /при закрито заседание от комисия/ за отдаване под наем на обект, стопанисван от клон „Струма-Места“ град Дупница за срок от 10 /десет/ години,

Водоем „Дервена“ ведно с прилежаща земя с площ 12.088 дка, в землището на с. Сапарево, общ. Сапарева баня.

Начална цена: 580 /петстотин и осемдесет/ лева годишно без ДДС

Търгът ще се проведе на 03.12.2015 г.,  повторен търг 10.12.2015 г.

 

Място на провеждане на търга:сградата на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – гр. София, бул. Цар Борис III № 136, ет. 3. от 11:00 ч.

Цена и място на закупуване тръжна документация: 150 лв. в касата на “Напоителни системи“ЕАД  – София, бул.”Цар Борис ІІІ” 136 ет.3 или на клона - сума, която не се възстановява.

Приемане на предложенията – до деня, предхождащ датата на търга вкл., всеки работен ден   до 16 ч. в деловодството.

Депозит - 10 % от началната минимална годишна наемна цена до 16.00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, вкл.

Време и начин за оглед  – до 16.00 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга  изискванията към участниците и  списък на документите, които да бъдат представени са подробно описани в документацията за участие.

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0879 123 331

 

       

О  Б  Я  В  А

 

                        “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД - СОФИЯ

 

„Напоителни системи” ЕАД, на основание чл. 15 от ПРУПДТДДУК , Заповеди №, №: РД 56-60, 56-63/05.08.2015 г. и РД 56-68/14.09.2015 г. на Министъра на земеделието и храните  и  Заповед №  РД-11-203/13.10.2015 г. на Изпълнителния директор на „Напоителни системи” обявява търгове /при закрито заседание от комисия/ за отдаване под наем на обекти стопанисвани от  „Напоителни системи” ЕАД, клон „Струма-Места” – гр. Дупница, за срок от 10 /десет/ години, както следва:

 1. 1.Водоем „Дервена” изграден в имот № 029021, ведно с прилежаща земя с площ 12.088 дка в землището на с. Сапарево, м. „Душкевица”, община Сапарева баня, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 65379.

Начална тръжна наемна цена: 580 /петстотин и осемдесет/ лева годишно без ДДС.

 1. 2.Водоем „Старчево” ведно с прилежаща земя с площ 33.404 дка, изграден в ПИ 000404 в землището на с. Старчево, община Петрич, ЕКАТТЕ 69119.

Начална тръжна наемна цена: 1 300 /хиляда и триста/ лева годишно без ДДС.

 1. 3. построен в имот № 000088 ведно с прилежаща земя с площ 157.986 дка в землището на с. Самуилово, община Петрич.

Начална тръжна цена: 6 047/шест хиляди четиридесет и седем/ лева год. без ДДС;

Търговете ще се проведат както следва:

- за  обекта по т.1-водоем  „Дервена”  на 28.10.2015г.;

- за  обекта по т.2- водоем „Старчево” на 29.10.2015г.

- за  обекта по т.3- водоем „Валтата” на 30.10.2015 г.,

Място на провеждане на търговете: в сградата на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – гр. София, бул. Цар Борис III № 136, ет. 3. от 11:00 ч.

Цена и място на закупуване тръжна документация: В касата на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, бул.”Цар Борис ІІІ” 136 ет.3 или на съответния  клон, както следва:

150 /сто и петдесет/ лева без ДДС за обекта по т. 1 и по 300 /триста/ лева без ДДС за всеки отделен обект по т,т: 2 и 3, в касата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 или в клона на Дружеството до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, сума, която не се възстановява.

Приемане на предложенията – до деня, предхождащ датата на търга вкл., всеки работен ден   до 16 ч. в деловодството.

Депозит - 10 % от началната минимална годишна наемна цена до 16.00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, вкл.

Време и начин за оглед- до 16.00 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга изискванията към участниците и списък на документите, които да бъдат представени са подробно описани в документацията за участие.

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0879 123 331

 

 

О Б Я В А

 

                            “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД - СОФИЯ

 

 

На основание чл. 15 от ПРУПДТДДУК, Заповед № РД 56-86/07.10.015г, на Министъра на земеделието и храните, Заповед № 11-198/08.10.2015г. на Изпълнителния директор и Решение на Съвета на директорите на „Напоителни системи” ЕАД по Протокол от 29.09.2015 г. обявява търг за отдаване под наем на обект стопанисван от  клон „Бургас”, за срок от 10 /десет/ години:

    Язовир „Церковски“, ситуиран в ПИ № 000376 с площ 2257.858 дка в землището на с. Венец, ЕКАТТЕ 10625, община Карнобат и ПИ № 000023 с площ 37.293 дка в землището на с. Церковски, ЕКАТТЕ 78416, община Карнобат, с начин на трайно ползване: язовир.

Начална тръжна цена: 13 757 /тринадесет хиляди седемстотин петдесет и седем/ лева годишно без ДДС.

        Условия за закупуване  тръжна документация

 В касата на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, бул.”Цар Борис ІІІ” 136 ет.3, или на клона в размер на 300/триста/ лева без ДДС, сума която не се възстановява, платима всеки работен ден до 16 ч. до деня, предхождащ датата на търга вкл.

          Приемане на предложенията – до деня, предхождащ датата на търга вкл., всеки работен ден   до 16 ч. в деловодството на Централно управление.

         Депозит - 10 % от началната минимална годишна наемна цена до 16.00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, вкл.

         Време и начин за оглед  – до 16.00 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

        Дата, час и място на провеждане на търга: 26.10.2015, 11.00. ч. в  сградата на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – гр. София, бул. Цар Борис III № 136, ет. 3, при закрито заседание от комисия.   

         Повторно провеждане –30.10.2015г., 11:00 ч.  същото място.

        Общите и специални условия на търга, изискванията към участниците и  списък на документите, които да бъдат представени са подробно описани в документацията за участие.

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0879 123 331

       О  Б  Я  В  А

 

                        “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД - СОФИЯ

 

„Напоителни системи” ЕАД     на основание чл. 15 от ПРУПДТДДУК, Заповеди №, №: РД-56-68,69 и 70/14.09.2015 г. на Министъра на земеделието и храните и Заповед № РД - 11-181/ 16.09.2015 г. на Изпълнителния директор на „Напоителни системи” обявява търгове /при закрито заседание от комисия/ за отдаване под наем на обекти стопанисвани от клоновете на Дружеството, за срок от 10 /десет/ години, както следва:

Клон „Струма – Места”:

1.Язовир „Валтата” построен в имот № 000088 ведно с прилежаща земя с площ 157.986 дка в землището на с. Самуилово, община Петрич.

Начална тръжна цена: 6 047 /шест хиляди четиридесет и седем/ лева годишно без ДДС;

Търгът ще се проведе на 07.10.2015, повторен търг 16.10.2015 г.

2. Язовир „Извор” с площ 699.026 дка, изграден в имоти: №,№ 000366 с площ 654.904 дка, 000373 с площ 32.876 дка, 006080 с площ 0.768 дка и 006082 с площ 10.478 дка, разположен в землището на с. Извор, ЕКАТТЕ 32384, община Радомир.

Начална тръжна цена: 14 155 /четиринадесет хиляди сто петдесет и пет/ лева годишно без ДДС.

Търгът ще се проведе на 08.10.2015, повторен търг 16.10.2015 г.

Клон Долен Дунав:

 1. 3.Язовир „Ломци” с площ 674.493 дка в землището на с. Ломци, община Попово, област Търговище.

Начална тръжна цена: 16 909 /шестнадесет хиляди деветстотин и девет/ лева годишно без ДДС

Търгът ще се проведе на09.10.2015, повторен търг 16.10.2015 г.

Място на провеждане на търговете: в сградата на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – гр. София, бул. Цар Борис III № 136, ет. 3. от 11:00 ч.

Цена и място на закупуване тръжна документация: В касата на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, бул.”Цар Борис ІІІ” 136 ет.3 или на съответните  клонове в размер на 300 лв. без ДДС за всеки отделен обект, сума, която не се възстановява.

Приемане на предложенията – до деня, предхождащ датата на търга вкл., всеки работен ден   до 16 ч. в деловодството.

Депозит - 10 % от началната минимална годишна наемна цена до 16.00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, вкл.

Време и начин за оглед- до 16.00 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга изискванията към участниците и списък на документите, които да бъдат представени са подробно описани в документацията за участие.

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0879 123 331    О  Б  Я  В  А

 

                        “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД - СОФИЯ

 

На основание чл. 15 от ПРУПДТДДУК, Решения на Съвета на директорите на „Напоителни системи” ЕАД по Протокол от 07.09.2015 г. и Заповеди № РД -11-175,176 и 177/ 11.09.2015 г. на Изпълнителния директор обявява търгове /при закрито заседание от комисия/ за отдаване под наем на обекти  стопанисвани от клоновете на Дружеството, за срок от 10 /десет/ години, както следва:

Клон Шумен:

1. Язовир „Фисексъс залята площ 1100 дка /съгласно АДС № 3590/19.08.2004 г/, представляващ ПИ № 000062 в землището на с. Буховци с ЕКАТТЕ 07154, община Търговище, с площ 1195.256 дка.

Начална цена: 27 722 /двадесет и седем хиляди седемстотин двадесет и два/ лева годишно без ДДС.

Търгът ще се проведе на 01.10.2015, повторен търг 16.10.2015 г.

Клон Долен Дунав:

2. Язовир „Поляница” с площ 660.054 дка, в имот № 000201 /73626.201.201/ в землището на гр. Търговище, ЕКНМ 73626.

Начална цена: 10 770 /десет хиляди и седемстотин и седемдесет/  лева годишно без ДДС.

Търгът ще се проведе на 02.10.2015,  повторен търг 16.10.2015 г.

3. Язовир „Баниска”, с площ 1 107.058 дка ,  в имот № 001022 в землището на с. Копривец, община Бяла.

Начална цена: 20 757 /двадесет хиляди седемстотин петдесет и седем/  лева годишно без ДДС

Търгът ще се проведе на 05.10.20154 г.,  повторен търг 16.10.2015 г.

Място на провеждане на търговете: в сградата на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – гр. София, бул. Цар Борис III № 136, ет. 3. от 11:00 ч.

Цена и място на закупуване тръжна документация: В касата на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, бул.”Цар Борис ІІІ” 136 ет.3 или на съответните  клонове в размер на 300 лв. без ДДС за всички обекти, сума, която не се възстановява.

Приемане на предложенията – до деня, предхождащ датата на търга вкл., всеки работен ден   до 16 ч. в деловодството.

Депозит - 10 % от началната минимална годишна наемна цена до 16.00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, вкл.

Време и начин за оглед  – до 16.00 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга  изискванията към участниците и  списък на документите, които да бъдат представени са подробно описани в документацията за участие.

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3.  тел. 0879 123 331

 

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени