Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

За Нас

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД е акционерно дружество с предмет на дейност

 • стопанисване, експлоатация, ремонт, поддържане, разширяване, инвестиране, проучване и проектиране; научно-изследователска, развойна и инженерингова дейност за комплексно използване на хидромелиоративния фонд;
 • доставка и продажба на вода за напояване и промишлено водоснабдяване, мелиоративно и селскостопанско строителство;
 • търговия в страната и чужбина;
 • производство и търговия със селскостопанска продукция, дървен материал, ел. енергия, риба и рибни продукти;
 • извършване на специализирани работи и услуги в сферата на хидромелиорациите и строителството;
 • отдаване под наем на хидротехнически съоръжения и сгради;
 • обучение, квалификация и преквалификация на кадри за хидромелиоративното строителство;
 • почивно дело, туризъм, ресторантьорство и хотелиерство.

Дружеството има 14 регионални представителства в страната със статут на клонове. Те извършват доставка на вода за напояване, промишлено и питейно водоснабдяване, отводняване и предпазване от заливане на земеделски земи, промишлени обекти, населени места и др. Поделенията в страна предлагат:

 • Специализирани административни и консултантски услуги;
 • Проектантски, строителни, авторемонтни, дърводелски услуги и др.;
 • Услуги със строителна и селскостопанска механизация;
 • Инертни материали, бетонови смеси и изделия;
 • Почивка на български и чуждестранни граждани в Спортно-туристически комплекс "Жребчево" и почивен дом "Здравец".


Дружеството разполага с висококвалифицирани специалисти, които могат да консултират фермери, земеделски стопани и фирми по интересуващите ги въпроси в областта на мелиорациите, хидромелиоративното и хидротехническото строителство и експлоатация на напоителни и отводнителни системи и корекции на реки.

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД поддържа и експлоатира държавния хидромелиоративен фонд за улавяне, съхранение, разпределение и реализация на вода за напояване на земеделски култури, като с част от стопанисваните съоръжения доставя вода за промишлени нужди в т.ч. условно чисти води за ВиК оператори.

Изградени са 236 напоителни системи и голям брой напоителни полета, които обхващат общо 7 406 хил. дка. Те се обслужват основно от:

 • Комплексни напоителни язовири - 168 бр. с общ завирен обем 3.1 млрд. м3;
 • Напоителни помпени станции - 188 бр.;
 • Напорни тръбопроводи - 2 238 км;
 • Деривационни канали - 530 км;
 • Открита канална мрежа - 5 441 км в т.ч. 75% облицовани;
 • Закрита тръбна мрежа - 9 269 км;
 • Водохващания - 420 бр. в т.ч. 243 бр. масивни;
 • Изравнители - 612 бр. в т.ч. 503 бр. облицовани. 


Чрез тези съоръжения дружеството е в състояние да осигури с вода 5 376 хил. дка. годни за напояване площи, в т.ч. на 2 474 хил. дка. водата се доставя по гравитачен път, на останалите 2 902 хил. дка. чрез помпени станции.

Дружеството стопанисва и съоръжения за предпазване от вредното влияние на водите, в т.ч. заливане на населени места, пътища, ж.п. линии, промишлени предприятия, земеделски земи и други важни от национален мащаб обекти.

Обектите с общонационално значение са представени основно от:

 • Предпазни диги на р. Дунав - 295 км;
 • Корекции на вътрешни реки - 3 240 км;
 • Предпазни диги - 385 km;
 • Ретензионни язовири - 14 бр.;
 • Отводнителни помпени станции - 90 бр.;
 • Отводнителни полета - 1 434 хил. дка. в т.ч. на 32 % от тях отводняването се осъществява помпено, а на останалите - гравитачно;
 • Главна канална мрежа - 2 334 км;
 • Събирателна канална мрежа -11 192 км;
 • Закрита дренажна мрежа - върху 356 хил. дка.

Изискванията за инженерна сигурност на съоръженията налагат научно обосновани методики за системен технически контрол, пълна и точна координация при поддържането, наблюденията, измерванията и действие при екстремални условия.

Още

Профил на купувача
actualno-sustoianie
Сигнали за нередности

Галерия

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени